×
Cynlluniwch eich llwybr Teithio Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Archwilio Cyfleoedd Blogiau Cysylltwch a Ni Amdanon Ni Creu Cyfle Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd Cyllid Chael eich dweud

Cyllid

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gymorth ariannol ac adnoddau sydd ar gael i helpu pobl ifanc i gael mynediad at gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

Cronfa Pobl Ifanc Caerdydd

Mae Cronfa Pobl Ifanc Caerdydd ar gael i helpu pobl ifanc i barhau â’u haddysg, neu i’w cynorthwyo gyda’u mynediad i broffesiwn, crefft neu alwedigaeth.

Gallwch wneud cais am Gronfa Pobl Ifanc Caerdydd a Bwrsariaeth Craddock Wells.

Ni fydd unrhyw geisiadau pellach yn cael eu derbyn unwaith y bydd yr holl gyllid sydd ar gael wedi'i ddyrannu mewn blwyddyn ariannol benodol.

Gofynion:

Cronfa Pobl Ifanc Caerdydd

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu ysgol uwchradd yng Nghaerdydd am o leiaf dwy flynedd.
 • Gallwch wneud cais am gymorth ariannol tuag at fynychu addysg bellach neu uwch neu i'ch cefnogi i ddechrau mewn proffesiwn neu grefft.

Bwrsariaeth Craddock Wells

 • Rhaid eich bod wedi mynychu ysgol gynradd neu uwchradd yng Nghaerdydd am o leiaf dwy flynedd
 • Rhaid i chi fod yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd
 • Rhaid eich bod wedi aros mewn addysg anstatudol am ddwy flynedd i astudio Safon Uwch neu gymhwyster ar lefel gyfatebol
 • ​Gallwch wneud cais am gymorth ariannol tuag at y costau sy’n gysylltiedig â mynychu cwrs addysg bellach neu uwch

Lwfans Cynhaliaeth Craddock

 • Rhaid eich bod yn astudio mewn Ysgol Uwchradd yng Nghaerdydd.
 
Gallwch hawlio am:
Cronfa Pobl Ifanc Caerdydd
 
 • Cymorth ariannol tuag at ddillad, offer, offerynnau neu lyfrau i'ch cynorthwyo i baratoi ar gyfer eich proffesiwn, masnach neu alwedigaeth.
 • Grant o hyd at 50% o gyfanswm cost mynychu sefydliad addysgol a gymeradwyir gan y Cyngor.
 • Bydd unrhyw gostau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer dilyn astudiaethau yn cael eu hystyried.

Bwrsariaeth Craddock Wells

 • Bwrsariaethau i gynorthwyo gyda chostau addysgol i hybu eich addysg naill ai fel taliad sengl neu gyfres o daliadau hyd at uchafswm o 50%.

Lwfans Cynhaliaeth Craddock

 • Grant o hyd at £400 i’ch galluogi i orffen eich cwrs astudio mewn Ysgol Uwchradd yng Nghaerdydd​.

 

Proses Ymgeisio

​​​Gallwch wneud cais am gyllid gan Gronfa Pobl Ifanc Caerdydd   neu Elusen Craddock Wells.

Cwblhewch y ffurflen gais Cronfa Pobl Ifanc Caerdydd (180kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ a’i hanfon drwy e-bost at CardiffFETrust@cardiff.gov.uk

I wneud cais am gyllid, mae angen i chi gefnogi eich cais gyda:

 • Tystiolaeth eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, a amcangyfrif o gostau eitemau.

 

Pryd i wneud cais

 • Gallwch wneud eich cais cyn prynu eitemau drwy ddefnyddio amcangyfrifon o gostau eitemau.
 • Gallwch wneud cais unrhyw bryd yn ystod eich hyfforddiant neu astudiaethau sy'n berthnasol i'r cais.

Bydd angen i chi wneud cais newydd bob blwyddyn academaidd.

Pan fyddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais, byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi ei derbyn. Byddwn yn anfon ein penderfyniad mewn e-bost atoch o fewn 21 diwrnod ar ôl cyfarfod nesaf yr Ymddiriedolwyr.

Mae’n bosibl y byddwn angen rhagor o wybodaeth gennych cyn y gallwn wneud penderfyniad. Darparwch gymaint o ddogfennau ategol â phosibl i gefnogi'ch cais i atal unrhyw oedi.

Byddwch yn derbyn taliad grant ar ôl i chi brynu'r eitemau a darparu prawf o'u derbyn.

Beth yw Lwfans Cynhaliaeth Addysg?

Taliad ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru, sydd am barhau â’u haddysg ar ôl oedran gadael ysgol.

Gofynion:

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn dyfarniad LCA wythnosol o £30 os:

 • rydych dros yr oedran ysgol gorfodol
 • byddwch yn 16, 17 neu 18 oed ar neu cyn 31 Awst
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru
 • rydych yn astudio cwrs academaidd neu alwedigaethol amser llawn cymwys
 • mae incwm eich cartref yn £20,817 neu lai

neu

 • mae incwm eich cartref yn £23,077 neu lai ac mae yna bobl ifanc eraill yn eich cartref sy'n gymwys i gael Budd-dal Plant

 

Gallwch hawlio am

Bydd yr holl daliadau Lwfans Cynnal Addysg yn cael eu talu’n uniongyrchol i gyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn eich enw chi a gellir eu defnyddio i’ch cefnogi gydag unrhyw gostau sydd gennych tuag at eich dewis faes astudio.

 

Proses Ymgeisio

Cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais LCA. Bydd y rhain ar gael o wanwyn 2022.

Gallwch gael cais gan:

 

Pryd i wneud cais

 • Mehefin 2023 – i wneud yn siŵr bod eich cais am LCA yn cael ei asesu a’i fod yn barod ar gyfer dechrau’r tymor, anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau yn ôl gyda’r holl dystiolaeth briodol, erbyn Mehefin 2023.

 • 8 wythnos ar ôl dyddiad dechrau’r cwrs – i gael eich ystyried ar gyfer taliadau ôl-ddyddiedig rhaid i chi wneud cais o fewn 8 wythnos i ddechrau eich cwrs.
 •  

  31 Awst 2024 – dyma’r dyddiad olaf y gallwn dderbyn cais gennych i fod yn gymwys ar gyfer LCA yn 2023/24.

   

Pwy all fy helpu

Gall y Gwasanaethau Cyngor i Mewn i Waith eich helpu i gwblhau ceisiadau, chwilio am swydd, ysgrifennu CV, gwneud cais am fudd-daliadau a chael mynediad at gyllid i'ch helpu i symud i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Mae cynghorwyr wedi’u lleoli yn eich Hyb lleol – galwch heibio heddiw a bydd cynghorydd cyfeillgar yn gallu eich helpu gyda’ch camau nesaf.

Gallwch hefyd fynd i www.studentfinancewales.co.uk i gael gwybod mwy am ba gymorth ariannol y gallech ei gael.

Beth yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru?

Mae’n darparu cyllid i helpu gyda chostau eich addysg os ydych yn 19 oed neu

dros. Os ydych yn astudio’n llawn amser gallech gael taliadau o hyd at £1,500 y flwyddyn neu, os

astudio'n rhan-amser, gallech gael hyd at £750 y flwyddyn.

Gofynion:

I gael y grant hwn rhaid i chi fod yn 19 oed neu’n hŷn, felly ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 rhaid i chi fod yn 19 oed neu’n hŷn ar 1 Medi 2022.

Mae cyrsiau cymwys yn cynnwys:

 • GCSE
 • ‘A’ or ‘AS’ lefelau
 • BTEC, GNVQ, NVQ
 • Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol
 • Sgiliau Byw'n Annibynnol neu, os ydych yn astudio yn Lloegr, Paratoi ar gyfer Oedolyn

Rhaid i incwm eich cartref fod yn £18,370 neu lai er mwyn cael y grant hwn.

Os ydych yn byw gyda’ch rhiant(rhieni) mae hyn yn seiliedig ar yr incwm uchaf ohonoch chi neu’ch rhiant(rhieni).

Os nad ydych yn byw gyda’ch rhiant(rhieni) mae hyn yn seiliedig ar eich incwm.

Os ydych yn byw gyda’ch partner mae hyn yn seiliedig ar yr incwm uchaf ohonoch chi neu’ch partner.

Os ydych yn gadael gofal, ni fydd angen i chi roi unrhyw fanylion ariannol i ni.

 

Gallwch hawlio am

Bydd pob taliad yn cael ei dalu’n uniongyrchol i gyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn

dy enw. a gellir ei ddefnyddio i'ch cefnogi gydag unrhyw gostau sydd gennych tuag at eich dewis faes astudio.

 

Proses Ymgeisio

Cwblhewch a dychwelwch eich ffurflen gais am grant. Bydd y rhain ar gael o wanwyn 2023.

Gallwch gael cais gan:

 

Pryd i wneud cais

Gwanwyn 2023

 

Pwy all fy helpu

Gall y Gwasanaethau Cyngor i Mewn i Waith eich helpu i gwblhau ceisiadau, chwilio am swydd, ysgrifennu CV, gwneud cais am fudd-daliadau a chael mynediad at gyllid i'ch helpu i symud i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Mae cynghorwyr wedi’u lleoli yn eich Hyb lleol – galwch heibio heddiw a bydd cynghorydd cyfeillgar yn gallu eich helpu gyda’ch camau nesaf.

Gallwch hefyd ymweld

Ewch i www.studentfinancewales.co.uk i gael gwybod mwy am ba gymorth ariannol y gallech ei gael.

Beth yw PaCE?

Cefnogaeth ar gyfer gofal plant tra'n hyfforddi ac ennill sgiliau i gael swydd.

Gofynion:

 • rhieni nad ydynt mewn gwaith
  rhieni nad ydynt mewn addysg
  rhieni nad ydynt eisoes yn hyfforddi
  rhieni nad ydynt yn gallu trefnu gofal plant tra'n ceisio ennill sgiliau i gael swydd

 

Gallwch hawlio am

 • cyllid sydd ar gael ar gyfer gofal plant
 • arweiniad ar fudd-daliadau y gallwch eu cael wrth weithio
 • cyngor ar ysgrifennu CV
 • dod o hyd i hyfforddiant a gwneud cais amdano
 • dod o hyd i swydd
 • cyngor ar ba hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen

 

Proses Ymgeisio

E-bostiwch pace@gov.wales a bydd cynghorydd yn cysylltu â chi ac yn trefnu cyfarfod i drafod a ydych yn gymwys.

 

Pryd i wneud cais

Ar unrhyw bryd

 

Pwy all fy helpu

Gall y Gwasanaethau Cyngor i Mewn i Waith eich helpu i gwblhau ceisiadau, chwilio am swydd, ysgrifennu CV, gwneud cais am fudd-daliadau a chael mynediad at gyllid i'ch helpu i symud i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Mae cynghorwyr wedi’u lleoli yn eich Hyb lleol – galwch heibio heddiw a bydd cynghorydd cyfeillgar yn gallu eich helpu gyda’ch camau nesaf.

Gallwch hefyd fynd i www.studentfinancewales.co.uk i gael gwybod mwy am ba gymorth ariannol y gallech ei gael.

Pan fydd gennych arian mae’n bwysig eich bod yn dysgu sut i ofalu amdano’n iawn a chyllidebu ar gyfer y pethau sydd eu hangen arnoch. Dyma ychydig o wefannau a gwasanaethau a all eich helpu ac y gallwch eu harchwilio yn eich amser eich hun.

 

Eiliadau Bywyd Natwest - Rheoli'ch Arian

Adnodd ar-lein a all eich helpu i reoli eich arian, cynilo a chyllidebu, lleihau eich biliau a deall eich sgôr credyd.

Rheoli eich arian | Eiliadau Bywyd | NatWest

 

Cyngor ar bopeth

Gyda staff wedi'u lleoli yn y Llyfrgell Ganolog a hefyd adnodd ar-lein a all eich helpu gyda budd-daliadau, gwaith, dyled ac arian, tai, teulu, y gyfraith a'r llysoedd, mewnfudo ac iechyd.

https://www.citizensadvice.org.uk/wales/

 

Ymddiriedolaeth y Tywysog – Rheoli Arian

Adnodd ar-lein i'ch helpu gyda llawer o bethau o gynllunio'ch cyllideb wario fisol i ddod o hyd i'r fargen orau yn yr archfarchnad, dyma lawer o offer defnyddiol i'ch cefnogi chi a'ch arian.

Rheoli arian | Cyngor ariannol | Ymddiriedolaeth y Tywysog (princes-trust.org.uk)

 

Yr Elusen Arian - Llawlyfr Arian Myfyrwyr

Mae'r Elusen yn ceisio sicrhau bod pobl ifanc yn tyfu i fyny yn teimlo'n hyderus bod ganddynt nid yn unig y sgiliau a'r wybodaeth, ond hefyd yr agweddau a'r ymddygiadau sydd eu hangen arnynt i wneud y gorau o'u harian trwy gydol eu hoes.

Mae adnoddau fel gweithdai canllawiau hanfodol i bopeth sy'n ymwneud â chyllid myfyrwyr a phecynnau adnoddau athrawon yn cefnogi pobl ifanc i wneud y penderfyniadau cywir ynghylch rheoli eu harian.

Llawlyfr Arian Myfyrwyr - Yr Elusen Arian

Gwefan yw Cyllid Myfyrwyr Cymru sy’n cefnogi pobl ifanc gyda chyngor ariannol sy’n astudio mewn Addysg Bellach (coleg), yn y brifysgol yn astudio ar gyfer gradd neu gymhwyster cysylltiedig arall neu’n dilyn eich gradd mewn unrhyw astudiaeth ychwanegol.

Cartref | Cyllid Myfyrwyr Cymru

Beth yw Turn2Us?

Gwefan a all eich helpu i ganfod pa gymorth a allai fod ar gael i chi drwy fudd-daliadau, grantiau neu gymorth ariannol arall.

Mae cyngor ar fudd-daliadau, asiantaethau cyngor a chymorth, grantiau a gwybodaeth a chyngor ar faterion myfyrwyr i gyd wedi'u cynnwys ar y wefan hon.

Astudio (16+) - Turn2us

Cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anabledd?


Mae tîm Cymorth Budd-dal Anabledd Teuluoedd yn Gyntaf y Cyngor yn awyddus i atgoffa cwsmeriaid cymwys am y cymorth sydd ar gael i deuluoedd sydd â phlentyn ag anabledd a phobl ifanc ag anabledd.


Mae’r tîm yn cynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth arbenigol gyda:
- Lwfans Byw i'r Anabl Plant
- Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
- Gallu cyfyngedig gyda Chredyd Cynhwysol
- Taliad Annibyniaeth Bersonol


Gallant hefyd helpu gyda chwblhau ffurflenni hawlio, Ailystyriaethau Gorfodol ac apeliadau, a lle bo'n briodol darparu cynrychiolaeth mewn gwrandawiadau tribiwnlys. Felly os oes gennych blentyn ag anabledd neu os ydych o dan 25 oed a bod gennych anabledd ac angen cymorth, cysylltwch â ni.


Ffoniwch 02920 871 071 neu e-bostiwch
disabilitybenefitsupport@cardiff.gov.uk